Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo toont zij in elk opzicht een Godvruchtige dochter Israëls te zijn, die zich door de vreeze des Heeren liet leiden ; daarom, ook als koningin, met ootmoedigheid was bekleed 'en liever duizend dooden wilde sterven, dan niet alles te doen wat ze kon om den besloten ondergang van haar volk te voorkomen.

Men zou kunnen vragen, of het dan niet verkeerd van haar was, dat zij met een Heiden, al was dat een koning, ging trouwen.

Oppervlakkig zou men zeggen ja, en moet die daad worden veroordeeld. Wij moeten echter niet vergeten, dat ook ten dezen het Woord des Heeren geldt:

„Waar geen wet is, daar is ook geen overtreding."

Wel had de Heere het huwelijk verboden met de oorspronkelijke inwoners van Kanaan, echter niet met alle Heidenen. Bovendien was Ahasveros zeer waarschijnlijk een nakomeling van Ismaël, en alzoo een afstammeling van Abraham, met wie een Israëliet zeker mocht huwen, al blijft het waar, dat een huwelijk met een afgodendienaar, al behoort hij dan ook oorspronkelijk tot de heilige linie, veeleer af- dan goed te keuren is.

Men moet echter niet uit het oog verliezen, dat de Oostersche monarchen onvoorwaardelijk over hun onderdanen te beschikken hadden, zelfs tot hun leven toe; daartegen zich te verzetten baatte niet het minst, en kwam dan ook bij niemand op. Men was aan die toestanden gewoon; men schikte er zich in; en men wist niet anders of het hoorde zoo. Wanneer de Koning, of zelfs een van zijne Satrapen, zijn oog liet vallen op een der dochteren des lands, dan werd zij öf gewillig afgestaan, öf aan de ouderlijke woning ontrukt, waar zich niemand tegen verzette. Men was kind van zijn tijd, en men leefde geen 30 of 40 eeuwen vooruit.

Het maakt dan ook geen klein verschil te leven onder een Oostersch despotisme, of onder eene Westersche constitutioneele monarchie; te leven onder de bedeeling der schaduwen, of onder het licht der vervulling, in de dagen van het Nieuwe Verbond. Wordt dit onder het oog gehouden, dan wordt o zooveel ver.klaarbaar wat anders raadselachtig is, en kunnen we

Sluiten