Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus, worden gediend. Gelukkig wanneer dat geloof in ons woont; dan zullen we in de kracht Gods bewaard worden door het geloof, dat geopenbaard zal worden in den laatsten tijd; we zullen ondervinden, dat die met ons is, meer is dan die tegen ons zijn ; ondervinden, dat dengenen, die God liefhebben alle dingen mede zullen werken ten goede, en dat geen gevaar of zwaard, geen honger of benauwdheid hun kan scheiden van de liefde Gods, die geopenbaard is in Jezus Christus onzen Heere.

Dat Bazans hemelhooge berg Met al zijn heuv'len Zion terg'

En wane t' overtreffen;

Wat springt gij, bergen, trotsch omhoog, Wat wilt ge u in der volk'ren oog,

Bij Zions berg verheffen?

God zelf heeft dezen berg begeerd Ter woning, om, aldaar geëerd,

Zijn heerlijkheid te toonen ;

De Heer, die hem verkozen heeft, Die trouwe houdt en eeuwig leeft,

Zal hier ook eeuwig wonen.

Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal Zijns vijands kop verslaan;

Dien haar'gen schedel vellen;

Die trotsch, wat heilig is, onteert,

En, daar Hij schuld met schuld vermeêrt,

Zich tegen Hem durft stellen.

De Heer heeft zelf ons toegezeid:

,,'k Zal U, door macht en wijs beleid,

„Uit Bazan weer doen komen;

„U zullen, als op Mozes' beê,

„Wanneer uw pad loopt door de zee,

Geen golven overstroomen."

Sluiten