Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij te wonen, 't Was er heet in die stampvolle zalen. Een zwoele, drukkende warmte voor het lichaam, doch in de harten brandde een vuur van geestdrift, dat helder licht en heilzame warmte wekte voor de groote zaak, die ons uit alle oorden des lands te zamen had gebracht.

Een congres is geen samenkomst van een vereeniging; 't is het samengaan van verschillende corporaties, die ieder haar eigen werkkring hebben, maar toch ook in haar beginselen en in haar doel voldoende punten van aanraking en overeenstemming bezitten, om gezamelijk te werken tot bereiking van het doel, dat allen voor oogen staat en aller actieve belangstelling wekt. Congressen zijn thans aan de orde van den dag, doch de ervaring heeft geleerd, dat ze meestal weinig resultaat bieden." De oorzaak hiervan ligt in het feit, dat op menig congres al te groot verschil van standpunt was bij degenen, die er saam kwamen. Dit nu is op het Congres voor Gereformeerde Evangelisatie geenszins het geval geweest. Daar toch waren allen, die er zich bevonden, van harte de Gereformeerde belijdenis toegedaan. Allen die er aan deelnamen, stonden op denzelfden grondslag. En eenheid van basis is onafwijsbare eisch voor krachtige samenwerking.

Wijl deze eenheid op het Congres voor Geref. Evangelisatie bestond, is de beteekenis van deze samenkomst belangrijk en het verkregen resultaat verblijdend geweest.

Wij willen in de eerste plaats iets zeggen aangaande de beteekenis van ons Congres in het algemeen en daarna over de beteekenis ervan voor de Zondagsschool en voor onze Zondagsschool vereeniging „.Tachin."

Op het Congres is een breede reeks van gewichtige onderwerpen behandeld. Drie hoofdreferaten en twaalf inleidingen. Het groote getal en de belangrijkheid dermotieven, die daar aan de orde kwamen, doet terstond verstaan, dat het doel van het Congres onmogelijk geweest kan zijn, al die onderwerpen naar behooren recht te doen wedervaren. Neen, het oogmerk was een rundschau een overzicht te geven over het breede terrein der Evangelisatie. En daartoe was het rijke programma alleszins geschikt. Heel het terrein is in vogelvucht overzien.

Sluiten