Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen naar het „organisme", en bij den ander meer naar het „instituut" der Kerk." Doch wij veroorlooven ons hier nog een stap verder te gaan, door te zeggen, dat de praktijk o. i. de schaal naar de zijde der Kerkelijke Evangelisatie zal doen overslaan Zal de Evangelisatie werkelijk doeltreffend en vruchtbaar zijn, dan moet zij goed georganiseerd wezen. Het beste resultaat wordt slechts verkregen, zoo de arbeid naar de rechte methode geschiedt en krachtig georganiseerd wordt. Nu is er geen krachtiger organisatie denkbaar, dan die in de Kerk zelf is gegeven. Zij ligt voor de hand, en stelt in staat de gewenschte uitkomst zooveel mogelijk te bereiken.

Richten wij thans het oog op de beteekenis van het gehouden Congres voor de Zondagsschool en voor „Jachin". Gij vergunt ons, dat wij hierbij iets langer stil staan. En dan spreken wij dadelijk als ons oordeel uit, dat het Congres voor de Zondagsschool van zeer groote beteekenis is geweest.

Bij de toewijzing der zalen aan de Heeren Referenten, was onze persoonlijke gedachte: de Zondagsschool kan wel met de kleinste iócaliteit volstaan. Over deze zaak toch was reeds lang en zeer veel geschreven. De bekoring van het nieuwe had zij allerminst. Toch oordeelde het Comité, dat een der groote zalen voor punt 1 van Sectie A. bestemd worden moest, wijl de Zondagsschool een der hoofdmiddelen in den arbeid der Evangelisatie is.

Het verraste en verblijdde ons zeer, dat de groote zaal geheel bezet was, zoodat een zeer talrijk gehoor bijeen gekomen was, om het pleit voor deze oude zaak bij^ ver' nieuwing aan te hooren. Het debat, 't welk op de inleiding volgde, droeg een zeer vriendelijk en hoogst welwillend karakter. Slechts was het jammer, dat ook hier, gelijk bijna bij al de inleidingen de tijd ontbrak, om al de gedane vragen te beantwoorden. ij achten dit ^een der schaduwzijden van het Congres, dat er te weinig ruimte overbleef voor het debat. Daarom juichen wij het plan zeer toe, om bij een volgend Congres het getal referaten minder te stellen, ten einde meer ruimte beschikbaar zij voor rustiger en breeder gedachtenwisseling.

Sluiten