Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naturen en in de leer des H. Avondmaals. (Consubstantiatie).

Luther stelde: Christus is na zijn hemelvaart, zoowel naar zijn menschelijke als naar zijn Goddelijke natuur, nog op aarde, en diensvolgens naar beide naturen tegenwoordig in, met en onder het H. Avondmaal.

Zwingli zag in dit sacrament niet meer dan een gedachtenismaal.

Calvijn verdedigde tegenover beiden de meening van Gods Woord.

5 Vr. Welk verschil was er nog tusschen Luther, Zwingli en Calvijn ?

Antw. Zwingli en Calvijn stelden „het gezag der H. Schrift" op den voorgrond, terwijl „de rechtvaardiging door het geloof" Luthers „schibboleth" was.

6 Vr. Waarin verschilden zij nog meer? Antw. Luther behield in kerk en eeredienst

alles wat niet in Gods Woord verboden was, terwijl Zwingli en Calvijn alles verwierpen, wat daarin niet geboden was.

7 Vr. Wiens leer en geschriften vonden in ons Land de meeste aanhangers ?

Antw. Die van Joh. Calvijn, naar wien de Hervormden weldra „Calvinisten" werden genoemd.

De naam protestanten dagteekent van den Rijksdag te Spiers (1529) waar de Hervormden een protest indienden, tegen de intrekking van vroegere, voor hen gunstige, bepalingen.

8 Vr. Wat weet gij van Erusmus?

Antw. Dat hij eerst heftig de misbruiken der R. Kerk bestreed, doch later zich tegenover de Hervormers stelde.

9 Vr. Wat weet gij van Menno Simons? Antw. Oorspronkelijk R. K. priester te Wit-

marsum in Friesland, trad hij in 1536 op al§ hervormer van de woeste Wederdoopers.

Sluiten