Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het „Reveil" die hiertegen ernstig waarschuwden.

2 Vr. Wat verstaat gij door het „Reveil" ? Antw. Een ontwaking en herleving op godsdienstig en geestelijk gebied, in het leven geroepen door Bilderdijk en krachtig voortgezet door Da Costa; Capadose; de Clercq; Groen van Prinsteren en Elout van Soeterwoude.

3 Vr. Wie moet nog in verband met het „Reveil" genoemd worden ?

Antw. Dr. H. F. Kohlbrugge, die in 1827 de Hersteld Luth. Kerk verliet, en, nadat hij door de Herv. Kerk was afgewezen, te Elberfeld een „Vrije Geref. gemeente" stichtte.

4 Vr. Wat weet gij nog meer van hem ? Antw. Dat hij, behoudens zijn afwijkingen in

de leer der heiligmaking, nochtans voor velen tot zegen is geweest.

5 Vr. Welke vereeniging was in 1823 ontstaan ? Antw. Op onderscheidene plaatsen waren leden

der Ned. Herv. Kerk, die zich met den toenmaligen toestand niet vereenigen konden, en daarom afzonderlijk samenkwamen onder den naam van : „De herstelde kerk van Christus".

6 Vr. Is deze vereeniging blijven bestaan? Antw. Neen, — Zij is geheel verdwenen, doch

sommigen hunner, w. o. hun leider de heer J. W. Vijgeboom te Axel, zijn later tot de Afgescheidenen overgegaan.

Destijds werd door Stoffel Mulder, een schoenmaker, en een zekeren Valk te Polsbroek een Broedergemeente gesticht welks leden met door hen gemaakte zwavelstokken het land afreisden, en meenden alzoo te moeten werkzaam zijn tot herstel der Kerk; .

Vijgeboom noemde hen: „Jeerhngen der Duivelen .

Sluiten