Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 Vr. Waardoor kwam er in 1827 opnieuw roering?

Antw. Door een geschrift van Ds. Molenaar getiteld : „Adres aan al mijne geloofsgenooten", waardoor- veler oogen geopend werden voor het verval der kerk.

8 Vr. Kwam het toen tot een gewensehte verandering ?

Antw. Neen, Ds. Molenaar werd weldra het zwijgen opgelegd en de eerste, die zich daarna openlijk voor de waarheid in den strijd begaf, was de Cock, pred. te Ulrum.

IX. LES.

De Afscheiding.

1 Vr. Liet men Ds. de Cock ongemoeid in zijn bediening?

Antw. O Neen, in 1832 begonnen zijnde de Geref. leer te prediken en in geschrifte te verdedigen, werd hij deswege reeds het volgend jaar in zijn bediening geschorst.

2 Vr. Op welke gronden is Ds. de Cock geschorst?

Antw. Omdat hij kinderen uit andere gemeenten had gedoopt en jongelieden uit een naburige gemeente toeliet op zijn Catechisatie.

3 Vr. Overtrad de Cock hiermede eenig kerkelijk reglement ?

Antw. Neen; Wel gaf men dit voor, doch de diepste oorzaak was: vijandschap tegen de Qeref. leer.

4 Vr. Werd er nog niet een reden aangevoerd als grond voor zijne schorsing?

Sluiten