Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Vr. Welke naam werd toen aangenomen?

Antw. Men kwam overeen den naam „Christelijke Geref. Kerk" aan te nemen, onder welken naam zij in hetzelfde jaar ook door de Regeeiing is erkend.

9 Vr. Wat weet gij van Ds. Witteveen ?

Antw. Deze was sedert 1846 Herv. pred. te

Ermelo, doch werd om de uitoefening der kerkelijke tucht, in 1859 uit zijn ambt ontzet.

10 Vr. Voegde hij zich toen bij de Afgescheidenen ?

Antw. Neen, na zijn afzetting stichtte hij te Ermelo een vrije Zendingsgemeente en weldra ook een school tot opleiding van zendelingen.

XII. LES.

De Herv. Kerk en de Doleantie.

1 Vr. Hoe stond het destijds met de Herv. Kerk?

Antw. Allerdroevigst; want niet alleen won de „Moderne richting" steeds meer veld, maar ook de "Evangelische- of Groninger richting" schroomde niet, openlijk de Drieëenheid Gods te loochenen.

2 Vr. Waardoor kenmerkt zich de Ethische richting" ?

Antw. Deze acht het haar taak: de bovennatuurlijke waarheden in zedelijke te herscheppen en maakt alzoo een snood misbruik van de

openbaring Gods.

3 Vr. Wie heeft tegenover deze richtingen vooral de Geref. beginselen verdedigd?

Antw. Dr. A. Kuyper, sedert 1870 Herv. pre-

Sluiten