Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder den naam van Ned. Gereformeerde (doleerende) Kerken.

10 Vr. Hoe ging het met de kerkelijke goederen ?

Antw. Talrijke processen zijn hierover dooide Doleerenden gevoerd, doch telkens besliste de Rechter ten gunste der Herv. kerk.

11 Vr. Was er een wezenlijk verschil tusschen het beginsel der Afscheiding en dat der Doleantie?

Antw. Ja, bij de Afscheiding stond eerbiediging en handhaving van Gods Woord op den voorgrond, terwijl bij de Doleantie kerkelijke reorganisatie hoofddoel was.

XIII LES.

De vereeniging der Chr. Geref. met de Ned. Geref. Kerk.

1 Vr. Hoe was de verhouding tusschen de Ned. Geref. en de Chr. Geref. Kerk ?

Antw. In den beginne stelden de Doleerenden zich zeer scherp tegenover de Chr. Gereformeerden, doch toen al hun pogingen tot herstel der Herv. Kerk schipbreuk hadden geleden, kwam hierin verandering.

2 Vr. Werden er al spoedig voorstellen tot vereeniging gedaan ?

Antw. Ja, reeds in 1887 had er een samenspreking tusschen de Hoogleeraren van Kampen en Amsterdam plaats, waarna de vereeniging op onderscheidene Synoden is besproken.

3 Vr. Hoe werden de voorstellen der Ned.

Sluiten