Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gereformeerden door de Chr. Gereformeerden opgenomen ?

Antw. Eerst werden zij afgewezen, doch allengs gingen er stemmen op ten gunste van eene vereeniging.

4 Vr. Is de vereeniging tusschen beide kerken tot stand gekomen ?

Antw. Ja, nadat op onderscheidene kerkelijke vergaderingen de wederzijdsche voorwaarden waren besproken, kreeg eindelijk de vereeniging haar beslag op de Synode te Amsterdam, 17 Juni 1892.

5 Vr. Was men van de zijde der Chr. Gereformeerden over het algemeen met de vereeniging ingenomen.

Antw. Neen, want reeds op genoemde Synode kwam een bezwaarschrift in tegen de vereeniging, door ongeveer 700 leden onderteekend.

6 Vr. Welke bezwaren hield dit protest in ?

Antw. I dat men de gemeenteleden niet had

gekend inzake de vereeniging;

II dat het beginsel der Doleantie geheel strijdig was met dat der Afscheiding, vooral wat de verhouding tot de Herv. Kerk betrof;

III dat niet alle kerken en lidmaten voetstoots voor „zuiver in de Belijdenis" konden erkend worden;

IV dat bij sommige Voorgangers ongereformeerde stellingen openbaar geworden waren.

7 Vr. Hoe werd dit bezwaarschrift door de Synode opgenomen ?

Antw. Met op één na algemeene stemmen werd het voor ongegrond verklaard, en bij gevolg terzijde gelegd.

Sluiten