Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl Gods Woord leert, dat „dooden zullen hooren de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven". (Joh. 5 : 25.)

11 Vr. Is er ook verschil tusschen beide Kerken inzake de Belijdenisschriften ?

Antw. Ja, de Synode der Geref. Kerken (gehouden in 1905) heeft een gedeelte van art. 36 der Ned. Geloofsbelijdenis geschrapt.

Het vervallen gedeelte in art. 36 luidt: „Om te weren en

uit te roeien alle afgoderij en valschen godsdienst, en liet rijk

van den antichrist ten gronde te werpen".

Op deze Synode is ook de D. Kerkorde gewijzigd.

XV LES.

Besluit.

1 Vr. Hoe ging 't met de Chr. Geref. Kerk, na de vereeniging in 1892?

Antw. Evenals na 1834 is duidelijk het woord der Schrift bevestigd: „Uw beginsel zal wel gering zijn, maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden". (Job 8 : 7.)

2 Vr. Wie waren de Leeraars, die terstond bezwaar hadden tegen de vereeniging ?

Antw. Ds. van Lingen; Ds. Jonkman; Ds. Wisse en Ds. Wessels, alsmede één student van de Theol. School, P. J. M. de Bruin.

3 Vr. Vonden de getrouw geblevenen ook tegenstand ?

Antw. Ja, men moest, vooral van de vroegere broederen, veel haat en vijandschap ondervinden, doch onder dit alles toonde de Heere klaarlijk onder hen te willen wonen.

4 Vr. Sloten zich later ook nog Leeraars uit de Geref. Kerken bij de getrouw geblevenen aan?

Sluiten