Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en als een zoutend zout, dat als bederfwerend middel van zoo groote nuttigheid is. En op de vraag, wat doet die heerlijkheid rijpen en tot volle klaarheid komen, denken we aan den dauw des Geestes en aan de koesterende stralen van de Zon der Gerechtigheid, waardoor het hart zich voor Jezus ontsluit en wat ons vatbaar en bekwaam maakt om het werk der genade in ons naar buiten te openbaren. Wees dan zwart in eigen oog, dan zijt ge toch liefelijk in de oogen van Hem, die in en door Zijn eigen werk verheerlijkt wordt.

Zien we in deze tijden van bange worstelingen op al de scheuringen en verdeeldheden, op al de dwalingen en afwijkingen, zien we, wat ons kerkelijk leven betreft, op onze kleinheid en geringheid, wie zou dan niet haast geneigd zijn om te denken en te zeggen: wat zijn we daar thans verre van verwijderd, dat we zouden bloeien als de lelie. Laat ons daarbij echter niet uit het oog verliezen, dat de wijze, waarop de Heere Zijne beloften vervult, vaak zoo gansch van onze voorstelling afwijkt. Buitengewone dingen zijn mogelijk. En het is de Heere, die wonderen werkt. Maar afgedacht van dat buitengewone, is ieder geloovige, aan wien de Heere persoonlijk die belofte vervult, aan een lelie, die bloeit, gelijk. En dan mag en moet tot roem van Gods genade worden erkend : er zijn nog in den hof des Heeren zulke schoone en welriekende bloemen. We zijn er in het jaar, dat daar achter ons ligt, meer dan eens getuige van geweest in eigen kring, daargelaten, wat we ook van anderen hoorden. Er is geweend en geworsteld, maar ook gejubeld en gedankt voor de groote genade door God aan ellendigen bewezen.

Vraagde men ons: wat is dat ? dan dachten we gedurig aan dat kostelijke woord, door Hosea aan zijn tijdgenooten gepredikt : Ik zal Israël zijn als de dauw, Hij zal bloeien als de lelie. Hoe donker de tijden thans in vele opzichten ook zijn, en hoe welgegrond de klacht van des Heeren volk ook zij over gemis van Gods Geest, toch mogen we ook nog van iets anders gewagen. Neen, de Heere is voor Zijn erfdeel geen land

Sluiten