Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God de Heere rekent er ook mee. Het is de roeping der kerk, de roeping ook van ieder oprecht belijder der waarheid, ieder naar de mate der gaven hem geschonken, de vlag onzer belijdenis te ontplooien en te doen wat men kan, om ook anderen voor Christus te winnen.

Aan gelegenheid tot werkzaam zijn ontbreekt het niet.

God wil het, zeide een der pausen in de middeleeuwen, en op dat woord trokken de kruisvaders op naar het heilige land. God wil het, onze behoefte eischt het en de nood der tijden dringt van alle zijden, om tegen den wassenden stroom van den geest dezer eeuw positie te nemen, te waken, te bidden, te arbeiden met al de krachten en gaven ons van God geschonken. Het „Maranatha", de Heere komt! klinkt ons van alle zijden in de ooren. Waakt dan, gemeente des levenden Gods! opdat de Heere door Zijne genade ook van u moge getuigen, gelijk weleer van de gemeente te Philadelphia: „gij hebt mijn Woord bewaard en hebt mijnen Naam niet verloochend."

Hij zal zijne wortelen uitslaan als de Libanon. Het uitslaan en uitbreiden van de wortels doet niet alleen denken aan omvang, maar ook aan diepte. Liggen de wortels van den boom verborgen onder de aarde, wat op die wortels stoelt en groeit zal wel bewijzen, van hoedanigen aard dat wortelvverk is.

„Hij" is Israël. Dat Israël is de Kerk. En zal het de Kerk zóó gaan, zal zij zich openbaren overeenkomstig de teekening in onzen tekst, dan moet niet alleen haar leven, maar ook haar kracht zijn uit den Heere, die door den dauw des Heiligen Geestes Sion vruchtbaar doet zijn. Dan ook zal haar heerlijkheid zijn in Christus haar Hoofd, in Wien zij zal bloeien als de lelie.

Zij dit onze bede, door God genadig om Christus' wil verhoord !

Dan, geliefde Broeders en Zusters, zie dan zal de Heere zich verblijden in Zijn erfdeel en de oprechten zullen getuigen: de Heere, de God Jacobs is met ons.

Stemme ons dit om den psalmist na te jubelen:

Sluiten