Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Heere Jezus Christus als den éénigen Middelaar Oods en der menschen, sluit buiten de zaligheid allen, die Hem slechts als een voorbeeld van godsdienst en deugd eeren of Hem tot een helpenden Zaligmaker verlagen, die in Hem niet gelooven als den Verzoener onzer zonden, den Borg van een voor God zondig en schuldig volk. En ach, hoezeer beweegt zich de hedendaagsche Christelijke wereld, of zij Roomsch is of Protestantsch heet, in een zelfverzonnen Christusdienst, waarvan het beginsel is: Werken voor en met Jezus! En er is geen einde aan vereenigingen, die, zooals zij zeggen, arbeiden aan de uitbreiding van het Koninkrijk Gods, terwijl zij eigene inzettingen in de plaats stellen van Gods eeuwiggeldende Wet. En wie ten dezen zich het ijverigst betoont, wordt geacht het hoogst te staan voor den Heere, het meest nabij God te leven. Ach, welk eene zelfmisleiding, waarbij onder eene gedaante van godzaligheid hare kracht wordt verloochend en de Christus-dienst opgaat in de aanbidding van den christen. Daarom Geliefden, hebben wij te meer te letten op het Apostolisch getuigenis in onzen tekst, dat ons in het bijzonder wijst op deze uitspraak der Heilige Schrift: „Zie, Ik leg in Sion een uitersten hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden."

Met deze woorden wordt ons de Christus Gods gepredikt als de éénige grond van behoud op elk levensgebied, de onbedrieglijke grond onzer zaligheid, zoodat elke grond daarnevens wegvalt. Jezus Christus is volgens het Profetisch getuigenis (Jesaia 28:16), hetwelk de apostel Petrus hier in de vrijheid des Geestes aanhaalt „de grondsteen door God in Sion gelegd, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is." Hij is de rotsgrond van het huis onzer zaligheid Op Hem worden wij gebouwd tot eene woonstede Gods in den

Sluiten