Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en smeekende: O almachtige en genadige Heiland, behoed en behoud ons om Uws Naams wil!

En niet beschaamd wordt wie alzoo gelooft. „Wie gelooft, die zal niet haasten", zegt de Heilige Geest door den profeet Jesaia; d.i. hij zal niet ongedurig her- en derwaarts loopen tot verkrijging van de rust der ziel, hij zal niet uitzien naar een anderen grond van behoud, maar volhardende op den grond door God gelegd, in stilheid verbeiden het heil des Heeren. En voorzeker, in dezen weg wordt het ondervonden, dat alles, wat ons noodig is voor de ziel, ons deel is. Rijke vertroostingen des Woords en des Geestes, gedurige versterking in de hoop des eeuwigen levens worden ons geschonken; en óók verzorging met alles, wat wij voor het lichaam behoeven. En wanneer het uur van sterven komt, is ons op dezen grond de dood een doorgang tot het eeuwige leven. De Heere Jezus neemt ons tot Zich in de hemelsche blijdschap en heerlijkheid.

Beschaamd echter zullen worden allen, die hunne zaligheid bij zichzelven of ergens elders zoeken. Ofschoon zij roepen: vrede, vrede en geen gevaar! zich ook mogen zegenen wegens hun christelijken arbeid voor den Heer, zij missen den vrede bij God; want die vrede is er alléén door Jezus Christus voor de uit het geloof gerechtvaardigden, is er alléén in Zijn bloed en gerechtigheid, in Zijn volbracht werk.

Ziedaar Gemeente, u gepredikt den éénigen, den vasten onbedrieglijken grond der zaligheid. Daarop ons verlaten voor tijd en eeuwigheid, alleenlijk geloofd in den Heere Jezus Christus, zoo zijn wij zalig. Maar met eiken anderen grond worden wij te schande, verzinken in den poel des verderfs. Och, beproeve zich ieder onzer, of hij op den door God gelegden grond zich beweegt; want op dezen grond moeten wij gebouwd zijn of

Sluiten