Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeer Aanzienlijke Vergadering!

Met blijdschap constateeren wij het feit, dat in onze dagen allerwege, ook en niet het minst in ons land, een groote belangstelling bestaat voor de studie der wijsbegeerte. En deze belangstelling is blijkbaar niet een tijdelijke bevlieging of modezaak. Zij is nog eer toenemende dan afnemende. Een talrijke schare van begaafde personen, niet alleen komende van den kant der geesteswetenschap maar ook van dien der natuurwetenschap, wijdt zich ernstig aan filosofische studiën en publiceert filosofische geschriften. In vele steden bestaan Vereenigingen voor Wijsbegeerte, die cursussen en lezingen houden. Er is een eigen Tijdschrift. Aan de Universiteiten worden de colleges der Wijsbegeerte druk bezocht. En zelfs gevoelen steeds meerderen behoefte om in dit vak examens te doen en den graad van doctor te behalen, hoewel zij weten dat hun dit in het maatschappelijk leven weinig of geen voordeel brengen kan. — Voor eenige tientallen van jaren was van dit alles weinig te ontdekken. Nu is er zeker ook ten onzent van eenige hoogbegaafde denkers groote invloed uitgegaan. Maar aan den anderen kant ligt

Sluiten