Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze herleefde belangstelling voor de wijsbegeerte toch ook in den geest van onzen tijd.

Zeer talrijk zijn tegenwoordig degenen, die diep gevoelen, dat de zich opdringende algemeene inzichten en wereldbeschouwingen aan een kritiek moeten onderworpen worden, en dat zij, om die kritiek wetenschappelijk te kunnen voltrekken, aan het begripsapparaat van hun eigen vak of nog eenige verwante vakken niet genoeg hebben. Velen lijden onder het onaangenaam besef, tegen wil en dank dilettant-filosofen te zijn. Dat dilettantisme ergert hen, en zoo zoeken zij vanzelf voorlichting bij de wetenschappelijke filosofie. Uit alle onderdeelen van het wijde gebied der menschelijke kuituur verheffen zich dringende vragen, waarvan men inziet, dat zij alleen door dat begrip van de eenheid des geestes, dat de wijsbegeerte nastreeft, zuiver gesteld en tot oplossing gebracht kunnen worden.

Maar de filosofie heeft vanouds den naam gehad, nog iets meer te zijn dan zuiver theoretische kennis. Ook door gemoedsbehoeften wordt men tot haar gedreven. Sommigen zijn van oordeel, dat zij bestemd is om het verouderde christelijk geloof te vervangen; en het ware, dat toch daarin in verwarden onklaren vorm bevat is, met mythen vermengd , door symbolen aangeduid, in zich op te nemen, in klare begrippen uit te drukken en ons zoo met het Absolute in gemeenschap te brengen; ons dienaangaande die zekerheid te geven, die wij

Sluiten