Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken en liegen tegen elkander.Zulkeondeugden werden niet slechts gevonden bij de nog onbekeerden in de Gemeente, maar ook juist bij de bekeerden en geloovigen. Van deze ondeugden moet men echter af, want de genade zal heerschen, zal overal koningin zijn, en niet de zonde.

Om echter van deze ondeugden af te komen, schijnt eene groote en zware kunst te zijn; als men echter het hoe, — hoe men van deze dingen afkomt, — recht verstaat, dan zal men spoedig tot het inzicht, ja ook tot de bevinding komen, dat het als het ware vanzelf gaat.

Ik reken op uwe aandacht, Geliefden, om dat hoe te vernemen, hoe men van deze ondeugden afkomt; immersin wien onzer zitten deze zonden niet, hetzij op fijne, hetzij op grove wijze? — en dan zijn ons de woorden van het 5de Vers niet bijzonder aangenaam, zoodat wij wel zouden willen vragen: „heeft dan de Apostel Paulus zijne verdorvenheid en ellende niet grondig gekend, dat hij, die anders zoo machtig het geloof en de genade predikt, zoo iets heeft kunnen schrijven"? Maar ik denk, dat de Apostel Paulus, juist wijl hij zijne verdorvenheid en ellende grondig gekend heeft, dit alzoo heeft geschreven.

Laat ons maar eerst bekennen, dat zulke ondeugden, fijn of grof, bij ons schuilen, en alsdan gedachtig blijven, dat de Apostel ze bij eene in Christus heilige en geloovige Gemeente heeft waargenomen. Want als men zelf zulke zonden bij zich vindt en deswege zou besluiten: „Ik ben niet heilig in Christus, ik ben niet geloovig, niet bekeerd, anders zouden zulke zonden niet bij mij gevonden worden", dan laat men den getrouwen Heiland van zondaren varen, en wel juist dan, wanneer het noodig is, om tot Hem te gaan, tot Hem de toevlucht te nemen en door Hem geholpen te worden.

In deze ondeugden mogen wij niet blijven zitten; zij mogen geene heerschappij bij ons voeren. Wanneer God onzen ongerechtigheden genadig is, dan is Hij die niet in dien zin genadig, dat wij in dezelve blijven, — want dan ware

Sluiten