Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo staat het in den Griekschen tekst): „dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mensch... en aangedaan hebt den nieuwen mensch", d i. met ronde woorden zooveel als: dewijl gij de oude Adams-natuur met al wat zij wil en werkt als een bevlekt en versleten kleed hebt afgelegd, en Christus met al Zijne gerechtigheid en heiligheid, en met Hém den Geest der genade verkregen hebt, en gij daarmede omhangen zijt als met een nieuw, koninklijk bruiloftskleed, dewijl dat alzoo is, zoo prijkt in dit gewaad, wandelt in dat kleed! wat doet gij nog met het oude kleed? gij zijt immers Koningskinderen, nieuwe menschen in het Koninkrijk der genade, gij zijt kinderen des lichts en des daags.

In het 5de Vers maakt de Apostel eene wonderbare vergelijking. Hoe zal ik het u duidelijk maken? De rups wikkelt zich los uit hare pop, wordt tot vlinder, vliegt hoog opwaarts in de lucht en wolken, en iaat de larve op de aarde, bekommert er zich niet meer om, maar laat ze vergaan. De Apostel vergelijkt ons bij een' mensch, die, door bijzondere omstandigheden, geheel andere leden gekregen heeft, dan hij te voren had. Zijne leden, die altezamen onrein en bedorven, tot alle goed onnut waren, zijn hem alle afgeno men, — hij heeft geheel andere, nieuwe, jonge, enkel goede en bekwame leden gekregen, — daarmede is hij evenwel niet hier, maar in den hemel. De vorige leden liggen nog hier op aarde: hier een voet, daar eene hand, hier een oog, daar een ander lichaamsdeel. Van deze leden nu zegt hij: „Doodt ze!" óf (zooals het naar den grondtekst luidt): „Hebt ze gedood — deze uwe leden!"

Wat bedoelt nu de Apostel daarmede, als hij schrijft: „hebt ze gedood? Het antwoord ligt voor de hand: Zijn het afgelegde leden, welnu, beschouwt ze dan als zoodanig! Ik houd het daarvoor, dat: als het in het gewone leven mogelijk ware, en een mensch voor een lammen voet een gezonden voet, voor eene dorre hand eene sterke vuist en tot alle goede werk bekwame vingeren, voor een niet-ziende oog een ziende oog kon bekomen, hij zich zeker niet de moeite zou geven deze afgelegde leden des lichaams bij zich te bewaren

Sluiten