Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier hebben wij echter nog meer; want wat wij der zonde gestorven zijn, dat zijn wij met Christus der zonde gestorven. Zijn dood moet nog eene andere kracht en andere gevolgen hebben, dan onze lichamelijke dood heeft. Zijn dood moet noodwendig deze kracht en deze gevolgen hebben, dat wij van de zonde zoo afgekomen zijn, dat aan haar in ons wortel noch tak is gelaten, zoodat zij, geheel uitgeroeid zijnde, verwelkt en verderft.

Het is wel is waar een zwaar stuk dit te gelooven. Maar de Apostel heeft niets anders; zoo heb ik dan ook niets anders, — en wie eenen anderen weg wil inslaan, die moge zien waar hij blijft, — hij is echter gewaarschuwd !

Maar waar blijven dan de merkteekenen van leven? Mijn antwoord is: die bevinden zich alle in het geloof. — Indien gij wilt naar de inzettingen der wereld wandelen en luisteren naar het: „gij moet dat niet aanraken, gij moet dat niet smaken, gij moet dat niet aanroeren", — indien gij eenen schijn van wijsheid wilt hebben door zelfverkozene nederigheid, of een leven naar eigene keuze, waarbij gij wandelt in schijnbare geestelijkheid en heiligheid, dan zult gij der zonde wel wat te toonen hebben, zoodat gij, bijaldien de zonde zegt: „ik heb u", haar zult kunnen antwoorden: „zie, hier heb ik een leven in mijne hand, dat zult gij mij toch niet kunnen rooven". En gij merkt niet, dat de zonde een oude doorslepen diplomaat is, die u naar zijnen wil rondleidt, terwijl gij waant, dat het nu spoedig wel anders zal worden, en dat het vrijgemaakt-zijn van de zonde voor u nabij is.

Zoo schrijft de Apostel: Uw leven is verborgen met Christus in God. — Wat bedoelt de Apostel daarmee? Bedoelt hij daarmede het verborgen leven met God, waarvan velen uwer gelezen hebben in de geschriften van Tersteegen en in andere boeken van Mystieken,— dan zeg ik u vrij uit, dat zoodanig een mystiek verborgen leven met God een hersenschimmig, een ingebeeld leven is, en dat ik in den Naam mijns Heeren aan den voornaamsten medestander van Tersteegen nog in zijnen hoogen ouderdom zijnen

Sluiten