Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de schatten der wijsheid en der kennis, zoodat wij niets meer behoeven te zoeken, om aan die wijsheid en het overige goed toe te voegen, — en zoo gewis als alle volheid der Godheid in Christus is, zoo gewis is ons leven ook met Christus verborgen in God, zoodat wij het niet in onze hand zullen hebben, ook niet in het gevoel, maar veelmeer moeten gelooven, zonder te zien. Daar zien wij dan echter wél, wanneer wij gelooven, dat is: wij ervaren het van achteren, dat wij waarlijk in dit leven blijven, en dat dit leven in God alzoo blijft, omdat het een leven is mét Christus: dat God uit de volheid van Christus, naar Zijne wijsheid en naar den eeuwigen Raad Zijns welgevallens over ons in Christus Jesus, ons zoo met Zijne genade overdekt, en ons op de armen Zijner eeuwige liefde draagt, dat wij wandelen in Zijne geboden en rechten, wandelen in de goede werken, die Hij te voren bereid heeft, en die wij niet hebben gewrocht, en waarvan wij ook niets weten. Want de Heilige Geest geeft ons alleen de verzekering, dat wij Gode behagen, bijaldien wij gelooven, en schenkt ons eene goede consciëntie tot God uit de opstanding van Jesus Christus. —

Dit nu schrijft de Apostel aan ons, opdat wij toch stellig afstand gedaan hebben van de leden, die op de aarde zijn, en van alle onware geestelijkheid, waarbij men zich kan vertroosten met een leven in eigene hand, en men zich voor iets bijzonders houdt, terwijl men te gelijker tijd de leden, die op de aarde zijn, voedt; zij zijn niet afgelegd, men houdt ze in het leven, en terwijl men meent ze te dooden, laat men ze leven. Want dat is des duivels en der zonde list en bedrog, dat de mensch zich ophoudt bij de leden, die op de aarde zijn, en nu allerlei vrome werken verzint, om die leden af te snijden of te dooden, — en daar wil de mensch Gode en den leden voorhouden: „ik houw ze af, ik dood ze",— zoo ben ik dan toch vroom en rechtvaardig, — en hij liegt er nog bij, zeggende: „wel niet door mijne kracht, maar door de kracht van Christus doe ik dat".

Zoo doet gij het dan tqch! zoo hebt gij dan een leven

Sluiten