Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hang bestaat tusschen deze dichtwerken en de Bijbelsche verhalen, ondanks het zeer groote verschil op godsdienstig gebied. Het gevleugelde woord Babel en Bijbel is overbekend. Maar nu komt de vraag op: Kan een groot deel van den inhoud der Babylonische mythen en legenden en ook van de Babylonische instellingen niet beschouwd worden als Amorietisch erfgoed, in den bloeitijd van Babel onder de Amorietische overheersching uit Kanaan naar Babyion overgebracht r

Met deze vraag hangt de tweede nauw samen. In dit tijdperk leefde volgens den Bijbel de aartsvader Abraham, die van Ur in het land der Chaldeën over Haran naar Kanaan, het land der belofte, trekt. Juist in dezen tijd vindt men in de Babylonische tabletten vaak eigennamen als Jakub, |akub-ilu; zelfs namen als Abam-ram, Aba-rama heeft men onlangs gevonden i2). Behoort ook Abraham tot de bevolking in Babylonië, die uit Kanaan afkomstig is? Is Abrahams tocht naar Kanaan feitelijk, hoewel onbewust, eene terugkeer in het land zijner voorvaderen ?

Wij kunnen deze vragen alleen opwerpen. Het materiaal te onzer beschikking stelt ons nog niet in staat ze te beantwoorden.

Omstreeks 1800 v. Chr. maakt een inval der Hethieten aan het rijk der Amorieten in Babylonië een einde. Maar vóór wij tot dit ook voor Kanaan nieuwe tijdperk in de geschiedenis overgaan, keeren wij terug tot het getuigenis der Egyptische bronnen.

Op het schitterende tijdperk van het Oude Rijk volgden in Egypte verscheidene eeuwen van achteruitgang en van

Sluiten