Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gravingen te I aanach gevonden zegel in cylindervorm uit dien tijd kan als zinnebeeld gelden van de elkander in Kanaan kruisende invloeden van Babylonië en Egypte "">(i). Het opschrift is Babylonisch, evenals de naam van den bezitter (Atanach-ilim) en de god, dien hij aanroept

(Nergal maar daarnaast staan Egyptische hiërogliefen.

De Babylonische invloed moet inderdaad krachtig geweest zijn. Nog eeuwen later, toen Babel op staatkundig gebied nog maar de beteekenis had eener mogendheid van den tweeden of derden rang, bezigt men te Kanaan voor het schriftelijke verkeer niet anders dan de Babylonische taal, het Babylonische schrift en schrijfgereedschap en heerscht ook in Kanaan de Babylonische gedachtenwereld. Dat wordt duidelijk aangetoond door de teksten van el-Amarna, Lachis, Taanach en Boghaz-keui.

Maar daarnaast mogen wij den Egyptischen invloed geenszins vergeten of onderschatten. Egyptenaren houden volgens het verhaal van Sinoehe verblijf aan het hof van 'Ammi-ensi; zelfs wordt met nadruk vermeld 27), dat aldaar met Sinoehe de taal van Egypte wordt gesproken. Ook bestaat er een geregeld verkeer van Egypte uit door het land Kanaan waarschijnlijk tot naar Babylonië toe. Als opperhoofd van een stam bereidt Sinoehe eene vriendelijke ontvangst aan de van tijd tot tijd door zijn gebied trekkende Egyptische boodschappers 28). Zulke gezanten brachten zeker reeds toen met spijkerschrift beschreven baksteenen over 'i9). — Te Gezer vond men den grafsteen van een Egyptenaar en niet minder dan 173 Egyptische Scarabeën uit dien tijd30). De welbekende voorstelling van 37 Aziaten in een graf van Beni-Hassan getuigt ook van de betrekkingen tus-

Sluiten