Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen Egypte en Kanaan. Vroeger heeft men daarbij aan den intocht van Jakob en zijne zonen gedacht. Het is echter klaarblijkelijk eene eenvoudige handelskaravaan, onder de leiding van een zekeren Abisai.

Dat waren vreedzame betrekkingen. Maar Sesostris III ondernam, volgens het opschrift op den grafsteen van een der grooten van zijn rijk, wederom eenen veldtocht naar Palestina. Hij veroverde de stad Sichem, die reeds toen eene der belangrijkste van geheel Kanaan moet geweest zijn ,u).

De tot hiertoe behandelde bronnen gaven den indruk, dat het land Kanaan in deze periode geheel door Semietische stammen bevolkt was. Hieronder moeten wij van de 2Óste eeuw v. Chr, af de Amorieten verstaan, die, zooals wij gezien hebben, waarschijnlijk uit Arabië in Kanaan en de omliggende landen zijn binnengedron gen en een tijdlang zelfs Babylonië hebben beheerscht. Hunne taal kennen wij door vele honderde eigennamen op Babylonische tabletten uit den tijd der Hammoerapidynastie, door talrijke uitheemsche woorden en eigennamen in de Egyptische oorkonden en vooral ook door de vele niet-Babylonische uitdrukkingen in de teksten van el-Amarna. Deze taal Kanaans, de taal der Amorieten in den vóór-Israëlietischen tijd, is nauw verwant of zoo goed als identisch met de taal der Israëlieten: het Hebreeuwsch.

De Amorieten en de Israëlieten behoorden tot hetzelfde ras en spraken eene zelfde taal. Maar voor hem, die den Bijbel kent, doet zich hier een bezwaar voor. Hoe verklaren wij, dat het Oude Testament in de lijst der

Sluiten