Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken, maar het geheele land Kanaan komt nu weer in 't bezit van Egypte.

De stad Saroechen vinden wij ook in het Oude Testament; zij wordt hier echter slechts eens (Jozua 19, 6) en terloops vermeld als behoorende tot het gebied van den stam Simeon. In den Israëlietischen tijd was het dus eene stad zonder beteekenis, waarvan men heden niet eens de juiste ligging meer weet. Maar in den tijd der Hyksos moet zij eene machtige stad geweest zijn en een der krachtigste steunpilaren van hun heerschappij. Want van Saroechen begint ook weer de geweldige opstand, die onder Thutmoses III in heel Palestina en Syrië, ja zelfs tot in Mesopotamië is uitgebroken 41).

Met Ahmoses, den verjager der Hyksos, begint het heldentijdperk van Egypte. Babel was krachteloos geworden; de Hethieten zijn eerst in opkomst. Tegen zijn eigenlijke natuur in werd toen Egypte een militaire staat en ontwikkelde zich tot eene groote mogendheid. De opvolgers van Ahmoses bevestigden Egypte's heerschappij in geheel Kanaan en Syrië.

Egypte's grootste krijgsheld was echter Thutmoses III. Hij regeerde van 1501 —1447 v. Chr. Zijne Annalen zijn grootendeels op de muren van zijn tempel in Karnak (I hebe) bewaard gebleven en geven een goed inzicht in de wijze van oorlogvoeren van dien tijd 4'2). Eene lange lijst van veroverde steden in denzelfden tempel is van groot belang voor de aardrijkskunde van Kanaan in vóór-Israëlietischen tijd 4:)).

Niet minder dan 16 veldtochten moest de groote koning tegen de altijd weer oproerige vorsten van Kanaan en Syrië ondernemen. Van het Zuidelijkste

Sluiten