Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwerp uit het rijk der Natuur, de zonneschijf, die, mannelijk en vrouwelijk tegelijk, nabij en toch verre, het leven en gedijen op de gansche aarde schenkt en onderhoudt.

De God van Mozes: de ontzagwekkende, de ijverige, die zijne onverbiddelijke zedelijke eischen laat verkondigen, en tóch „barmhartig is en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid", Jahve, de God van Sinaï.

Edel Groot Achtbare Heeren Curatoren dezer Universiteit !

Door Uw vertrouwen ben ik op jeugdigen leeftijd tot het ambt geroepen, hetwelk ik heden aanvaard. Ik dank U, dat Gij mij ter vervulling van dit zware en verantwoordelijke ambt hebt willen voordragen. Uw vertrouwen stelt mij thans in staat mij geheel aan de vakken te wijden, waarop ik mij van het eerste begin mijner studiën af met voorliefde heb toegelegd. Moge het mij in de toekomst vergund worden U door daden mijne erkentelijkheid te bewijzen. De verantwoordelijkheid, die mij heden is opgelegd, diep beseffend, wensch ik U te verzekeren, dat ik met inspanning van alle mij door God gegeven krachten zal trachten mijne taak te verrichten en het vertrouwen, dat Gij in mij hebt gesteld, niet te beschamen.

Volgaarne betuig ik U, WelEdelGestrenge Heer Secretaris van Curatoren, Mr. Ten Bruggen Cate, mijnen dank voor Uwe vriendelijke ontvangst en de hulpvaardigheid, mij bewezen, en beveel mij bij voortduring in Uwe bereidwilligheid aan.

Sluiten