Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijft: „wie met de zaken op de hoogte is, weet dat ds. den Hengst niet tegen het eenzijdig drijven van de Verbondsleer opkwam ..neen, dat beweert maar de liberale pers — volgens U. En dat kan ook zeer wel zijn — ik lees geen linksche kranten. Wel weet ik, dat hetzelfde vermeld stond ook in rechtsche bladen; doch die schijnt U niet te lezen.

Hoe nu echter, niet naar iemands phantasie of wensch, maar in werkelijkheid mijn verhouding is tegenover de Geref. leer, moge blijken uit het Verbindingsformulier, dat voor den kerkeraad der Geref. Gemeente te Veenendaal door mij ontworpen en door ons allen met ernst maar ook met opgewektheid onderteekend werd.

Het luidt aldus: „wij ondergeschrevenen, Leeraars, Opzieners en Diakenen verklaren met deze onze handteekening in goeder conscienlie voor God, dat wij van harte beamen en belijden de leer der Geref. Kerk, zooals die vervat is in de Drie Formulieren van Eenigheid, en verbinden ons in de uitoefening van onze ambten ons getrouwelijk te zullen houden aan deze waarachtige en volkomene leer der zaligheid. Waartoe ons God de Heere verleene, om de verdiensten van Jezus Christus, getrouwmakende genade Joor Zijnen Heiligen Geest. Amen.

U evenwel, die naar gij het voorkomen laat, „met de zaken op de hoogte zijt" zult het den menschen eens anders vertellen! In mystieke wateren verzeild, is ds. den Hengst van de gezonde Schriftuurlijke i;er der Geref. Kerken afgeweken, zooals deze in onze Belijdenisschriften en Liturgie is neergelegd.

Een z- lfde bewering alzoo, als kort te voren in

Sluiten