Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kindeke ben, maar met wie ik toch door den adem des Geestes in hetzelfde vaarwater hoop te zeilen naar het hemelsch Vaderland.

En juist, M. de R.! omdat ik het van God mij toebetrouwde volk en hunne kinderen bij die gezonde, onmisbare en Schriftuurlijke mystiek wensch te houden, heb ik mij losgemaakt uit een verband, waarin die mystiek hoe langer hoe meer als contrabande, als een leven bij eigen vermeende ingevingen wordt beschouwd, en heb ik met het grootste deel mijner gemeente mij tot een kerkengroep vervoegd, waarin de uitvoering van het Verbond in de harten van Gods uitverkorenen wordt hooggehouden, en de Waarheid in prediking en onderwijs nog in eere is, zooals ze onderwerpelijk tot zaligheid moet worden doorleefd.

Ik eindig met den wensch, dat het Gode behage den druk der tijden, die aanstaande is, genadiglijk te doen dienen tot een louteringsproces, opdat het gereformeerde volk, uit den smeltkroes opgekomen, uit de verschillende kerkformaties waarin het verstrooid ligt, weer tot één geheel worde saamgevoegd, rond de banier der oude beproefde Waarheid, in welker kracht onze godvreezende Vaderen welgetroost hebben geleefd en zalig zijn ontslapen. U dankend voor de verleende plaatsruimte,

Uw dw. dn., (w. g.) W. DEN HENGST.

Gelijk ik zeide: de Heraut bleek aan dit schrijven geen plaats te willen verleenen. Daarvoor heeft ze natuurlijk haar redenen. En deze redenen zijn voor

Sluiten