Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet van toepassing is, zich toch aanschikken en neerzetten kunnen aan den H. Nachtmaalsdisch; edoch, wanneer de Kerk getrouw is in de behandeling der zielen zoo als we hierboven die aangeduid hebben, wie ziet niet in, dat in zoodanig geval zulk een Avondmaalganger niet den Opzieners en niet der Kerk, maar alleen zichzelven een oordeel eet en drinkt, tegen alle onderwijzing en waarschuwing en eigene belijdenis in, zijne handen uitstrekkende naar het voedsel, hetwelk Chr. alleen voor Zijn geloovigen verordend heeft!

Zietdaar ons standpunt in we! wat gedrongene, maar, naar we hopen, niet onverstaanbare bewoordingen voorgesteld en blootgelegd.

Niet vereenigen echter kunnen wij ons met de heerschende praktijk der Geref. Kerken onzer dagen, als welker vedediger ds. Mulder het zwaard heeft aangegord. Naar onze stellige overtuiging houdt haar praktijk, met betrekking tot dit stuk, verband met het Labadisme, dat door onze Vaderen verworpen werd.

Wat toch stelde de Labadie? Immers dit: dat geen onwedergeborene mocht aangenomen en erkend worden als lid der zichtbare Kerk, noch toegelaten tot het Avondmaal; Daarom ontwierp hij degenen, die het lidmaatschap zijner kerk begeerden aan een keur, waaruit blijken moest of zij de genade der wedergeboorte deelachtig waren, en liet hij van den uitslag van dit onderzoek hun al of niet aanneming afhangen.

De Geref. Kerk te Veenendaal, en zoo menige andere die met haar in hetzelfde kerkverband leeft, slaat een eenigszins anderen weg in. Wanneer volwassene gedoopten zich nauwer met haar vereenigen willen en als membra completa begeeren te worden erkend, dan

Sluiten