Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heugen mogen in de bizondere weldaden van Vereeniging en Gemeenschap met Hem ingenade en heerlijkheid" — wat dan verder helder en schriftmatig wordt uiteengezet.

Van de zichtbare Kerk belijden ze, dat zij is „een sociteit of genootschap, dat bestaat uit alle zoodanigen als in alle tijden en plaatsen der wereld belijdenis doen van de ware Religie, en uit hunne kinderen". En als de bizondere privilegies der zichtbare Kerk geven die Belijdenisschriften dan aan, dat zij zich bevindt onder Gods bizondere zorg en regeering; dat zij beschermd en bewaard wordt in alle eeuwen, niettegenstaande de tegenkanting van al hare vijanden; en dat zij zich verheugen mag in de gemeenschap der heilige, de gewone middelen der behoudenis en aanbiedingen van genade door Christus aan al hare leden in de bediening des Evangelies, hetwelk betuigt dat een iegelijk die in Hem gelooft behouden zal worden en dat niemand uitsluit die tot Hem wil komen.

Met deze kerkelijke leer verklaren wij van harte vereenigd te zijn, en wij vertrouwen dat men bij kalme overweging zal inzien, dat onze opvatting van het belijdenis-doen hiermee in overeenstemming is maar ook, dat met die leer niet accordeert de praktijk der Geref. Kerken in Nederland waar zij, gelijk te Veenendaal door haar belijdenis-vragen en afgevorderde verklaring, blijken te verwarren de Kerk als organisme met de Kerk als instituut, anders gezegd : feitelijk vereenzelvigen het mystieke Lichaam van Christus met de zichtbare openbaring ervan, het wezen met den vorm, binnen welken de Opzieners, naar de wille Gods voor deze tegenwoordige Bedeeling, een plaats hebben in te ruimen aan allen die betoonen zich te onderwerpen aan den

Sluiten