Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.... en aan voigens nunne namen, is dat in overeenstemming met de waarheid? Dat door de Opzieners aan onergerlijke belijders van de Waarheid die naar de Godzaligheid is, toegang — niet: recht, maar toegang tot het Avondmaal moet worden verleend, onder de voortdurend schifting-makende tucht van het Goddelijk Woord, dat willen we geen oogenblik betwisten; integendeel, het wordt door ons ten stelligste beweerd. Maar daarover gaat het hier niet. Is het waar, vragen we, dat die menschen, die daar afgekondigd worden, hun begeerte aan de kerkeraad hebbenftopenbaard, om te ontvangen het heilig teeken, waardoor Christus aan de harten van zijn volk verzegelt, dat Hij hunne zielen spijst en laaft ten eeuwigen leven met Zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed? Hebben zij werkelijk toegang tot dien gezegenden Verbondsdisch gevraagd? öf legt de kerkeraad in zijn bekendmaking aan de Gemeente eenvoudig zijn' beschouwing van het belijdenis-doen aan die (meestal jonge) menschen in den mond? Hoe weinigen zullen, dienaangaande ernstig ondervraagd, ten antwoord geven, dat een innerlijke zielsbehoefte hen dringt om gemeenschap met den Heere en Zijn volk te zoeken aan Zijn Heilige Tafel, en dat zij daarom wenschen af te leggen belijdenis des geloofs! De kerkeraad evenwel aarzelt niet om af te kondigen van allen, dat ze gevraagd hebben toelating tot het Avondmaal des Heeren. Heet dat soms waarheid in de kerk? —

Maar wanneer nu de belijders door den kerkeraad onder de verbintenis zijn gebracht en de belofte hun afgevorderd is van trouwe gebruikmaking des H. Avondmaals, en zij verschijnen evenwel daar niet, hoe

Sluiten