Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUW Najaar 1913

ONZE KOLONIËN

Een Serie Monographieën onder redactie van R. A. V. SANDICK c.i.

Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f 3.—; afz. nrs. f 0.40

Een uitgave voor al degenen die straks misschien zonen of dochteren naar Indië zien vertrekken; die er verwanten hebben, of finantieele belangen; een uitgave in 't algemeen voor ieder Nederlander, die gevoelt dat er een band bestaat tusschen 't moederland en de overzeesche bezittingen.

In elk nr. (dat een afgerond geheel vormt) zal een bevoegd deskundige een brandend vraagstuk op koloniaal gebied behandelen of een aantrekkelijk exposé geven van een onderdeel der koloniale huishouding.

Reeds verscheen:

1. Mr. H. s' Jacob, Nederlandsch-lndië en de Handel.

2. R. Soetan Casajangan, Indische toestanden gezien door een Inlander.

3. A. H. J. G. Walbeehm, Het leven van den Bestuursambtenaar in de Binnenlanden.

In voorbereiding zijn:

Dr. H. H. Zeylstra (Conservator Kol. Museum), De Inlandsche

N ij v e r h e i d.

Dr. A. W. Nanninga, De Theecultuur op Java. A. de Braconier (oud-offic. O.-I.-leger), De pacificatie en

exploratie der Buite n-b ezittingen.

Dez., Het Concubinaat-vraagstuk in ons Indisch leger.

G. J. P. de la Valette, Hoe een Residentie bestuurd wordt. Mr. D. Fock (Oud-Gouv.-Gen. van Suriname), Over de Kolonie

Suriname.

Mr. C. Th. van Deventer, Het Volksonderwijs.

Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan, Denkbeelden omtrent het ontstaan van ziekten bij de Inlanders.

H. C. Prinsen Geerligs, De Suikerindustrie.

Dr. H. H. Juynboll, Het Javaansch Tooneel.

Mej. Ch. Jacobs, De Vrouw in Neder l.-I n d i ë.

J. G. van Ravesteyn (Oud-onderw. ie kl. in Ned.-Indië), Het Lager Onderwijs aan Europeanen. — Etc. etc

Inteekening bij iederen solieden boekhandelaar.

Uitgave der Hollandia-Drukkerij te Baarn

Sluiten