Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met geen enkele konden wij ons echter vereenigen.

Wij, die niet als de moderne denkers het onderwijs der Heilige Schrift terzijde zetten, zeggen dit uit heilige overtuiging.

Waarlijk niet in dwaze zelfgenoegzaamheid en met geringschatting van het goede moment, dat in elk der drie genoemde scholen, waartoe de psychologische methode heeft geleid, gevonden wordt.

Tegenover ongezonde en valsche gemoedelijkheid, wijzen wij op de heerlijke gave, welke God ons schonk in het verstand. Eene gave, die CALVIJN eenmaal vol bewondering uitroepen deed: Welke gave Gods aan den mensch is edeler dan het verstand, waardoor hij ver boven het redelooze schepsel uitschittert! Eene gave, die ons toch immers niet hiertoe geschonken is, opdat wij haar aan den dienst des Heeren onttrekken zouden.

Ook mogen wij nimmer uit het oog verliezen, dat God ons zooveel omtrent Zichzelven en zijne werken geopenbaard heeft, en dies de kinderlijke eerbied en liefde tot den Heere ons reeds moeten dringen al dat geopenbaarde, godvruchtig na te speuren en in te denken.

Toch zoeken wij daarom het wezen der religie niet in eene koude, verstandelijke kennis. En als TlELE meende, dat hij de gereformeerden teekende in deze zinsneden: „De een zoekt het wezenlijke der religie in de geloofsleer en meent dus, dat van haar zuiverheid en alzoo van de rechtzinnigheid alles afhangt. En zoo men nagaat met hoeveel hartstocht over leerstukken getwist is en nog getwist wordt, hoe men andersdenkenden als ongeloovigen veroordeelt, uitsluit, vervolgt; hoe zij, die meenen in 't bezit der volle godsdienstige waarheid te zijn, zich als Gods uitverkorenen beschouwen, dan ziet men hoe algemeen deze overtuiging, hoe zij praktisch misschien de meest verbreide is" — dan deed hij hun grootelijks onrecht.

Neen, tegenover koude, dorre schoolgeleerdheid en koele, verstandelijke redeneering roepen wij uit: Ons arme hart heeft behoefte aan wat troost biedt te midden van de rampen des levens, aan wat blijdschap geeft op onze pelgrimsreize, aan wat kracht schenkt, om met lijdzaamheid in dit jammerdal te loopen de loopbaan, die ons is voorgesteld.

En ontmoeten wij Christenen, bij wie te weinig drang gevonden wordt om den naam des Heeren te belijden in elke

Sluiten