Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deesem des Evangelies. En nu eerst kwam recht aan het licht, hoe groot God is ook op het terrein des natuurlijken levens, en welk eene eere en heerlijkheid, ondanks de zonde, de natiën nog hebben kunnen.

Schoon zeide BAVINCK eens: „Toen het Christendom zijne intrede in de wereld deed, vond het tegenover zich eene antieke cultuur, welke niet dan onder beneficie van inventaris aanvaard worden kon. Maar de Christelijke religie heeft deze heidensche beschaving toch innerlijk overwonnen en aan zich zelve dienstbaar gemaakt. Zij heeft haar gekerstend en in het spoor der waarheid en der gerechtigheid geleid. Lijdende en strijdende heeft de Kerk toen over de v/ereld de overwinning behaald. Er had inderdaad, naar NlETZSCHE's woord, eene ,,Umwertung" van alle waarden plaats. Alle terreinen des levens, tot de intiemste en geringste toe, werden, gelijk HARNACK het nog onlangs uitdrukte, onder de tucht des Geestes gesteld en nieuw geordend. Staat, huisgezin, maatschappij, ambt en beroep, arbeid en "zede, alles werd door het Christendom vernieuwd en herschapen. Godsdienst was de bron van liefde en kracht. De Kerk werd het middelpunt des levens in stad en dorp. Zooals Israëls stammen zich eenmaal rondom den tempel legerden, zoo groepeerden zich de woningen der Christenen rondom het bedehuis, welks torenspits naar boven wees". (Godsdienst en Godgeleerdheid, blz. 9 en 10).

En zoo is het alle eeuwen door geweest.

Waar de Christelijke religie kwam, daar werd de wildernis veranderd in eene roos; daar werd het bakadal verkeerd in een land van overvloedige verkwikking, daar werd de wetenschap op verrassende wijze vooruitgebracht.

En waar dit alles zoo is — zouden wij ons daar het Evangelie van Christus schamen ?

Driewerf neen I

Het ideaal, dat alle belijders van den Christus wenken moet, zie, het is dit: Dat in het Moederland en in de Koloniën de Naam des Heeren alom uitgedragen en het leven gekerstend worde door de beginselen in Gods Woord geopenbaard !

Het is wel waar, dat slechts de zielen, waar Gods vrees in woont, zijn verborgen omgang vinden, maar dit woord

Sluiten