Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

religieuze voorstellingen van Plato en die zijner tijdgenooten. Terecht heeft ook hierop Wurm gewezen: ,,Wir werden, auch wenn wir der Darstellung der Bibel folgen, nicht annehmen müssen; dasz die Geschichte des Heidentums nur eine absteigende Linie sei. Ein Socrates, ein Zarathustra, ein buddha kann durch Nachdenken und namentlich durch sorgfaltiges Achten auf die Stimme des Gewissens zu einer reineren Religionserkenntnis kommen und auf seine Volksgenossen in dieser Richtung wohltatig einwirken".

II De oorsprong der Religie

Volgens de moderne religionsphilosofen is dus het Animisme de oudste godsdienst. Daaruit ontwikkelden zich de natuurgodsdiensten. Uit de natuur-godsdiensten kwamen na een langdurig proces de moreele religie's te voorschijn. En uit de moreele religie's is weer het monotheïsme geboren.

Maar al is zoo het proces der religie beschreven, de vraag hoe de religie is ontstaan, aan welke omstandigheden de wording der religie moet worden toegeschreven, werd daarmede nog niet beantwoord.

Welnu ook deze gewichtige vraag heeft in den jongsten tijd de geesten niet weinig geboeid.

Bij de beantwoording dezer vraag volgen wij dezelfde orde, die wij tot dusver in acht namen. Eerst willen wij zien, hoe de ongeloovige wetenschap over deze gewichtige quaestie oordeelt, om daarna de onderwijzing der Heilige Schriftuur te beluisteren.

De meest gangbare theorie te dezen opzichte is, dat de religie haar ontstaan te danken heeft aan het noodgevoel. Hiermede bedoelt men dit. Van oudsher werkten in de natuur allerlei krachten en deden zich in de natuur allerlei verschijnselen voor, die den mensch met verschrikking en dood bedreigden. Hier deed verschroeiende zonnehitte menig mensch bezwijken, daar maakte ondragelijke koude aan tal van menschenlevens een einde. Nu eens braakten vuurspuwende bergen massa's gloeiende lava uit en dan weer stortten heel wat huizen door eene aardbeving in. Deze verschijnselen wekten in het hart des menschen het besef, dat hij elk oogenblik in gevaar was en telkens weer in nood verkeeren kon. Hiertegen nu kwam zijn zelfgevoel, dat is de drang

Sluiten