Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moderne, ja ook geen evangelische, zelfs geen ethische meer tot den „dienst des Woords" worde toegelaten, maar alleen personen, die de „Gereformeerde leer", in de drie formulieren neergelegd, beamen van a tot z, zonder eenig gravamen. Er moet evenzeer, volgens deze opvatting, gewaakt worden over het toetreden van nieuwe lidmaten; laat men vooral toch van hen eischen instemming met „de leer der Hervormde kerk, uitgedrukt in hare formulieren"! Laten toch geen personen tot de kerk zich voegen, die van die leer afwijkende gevoelens aankleven! Zoo alleen, meenen velen, zal de kerk uitgezuiverd worden van den zuurdeesem der ketterij, en alleen „ware geloovigen", die de geheele „geopenbaarde waarheid" beamen, in haar overblijven!

Anderen, ofschoon niet met deze strakke opvattingen instemmend, meenen toch, dat de banden der rechtzinnigheid nauwer aangehaald moeten worden; dat zoo men al binnen de grenzen der orthodoxie een zekere speelruimte van geloofsovertuiging toelaat, toch de vrijzinnigen van verschillende nuance niet in de kerk behooren, en dat, nu ze niet uit eigen beweging heengaan, het goed zijn zou hen door een opnieuw verbindend stellen van de belijdenisvragen tot heengaan te nopen. Iemand, zoo redeneeren velen, die bezwaar heeft te belijden, wat in die vragen uitgedrukt is, deed beter heen te gaan; het is geen ketterjacht, wanneer de kerk hare belijdenis handhaaft tegenover hen, die haar hebben losgelaten. Eigenlijk, zoo meenen dezulken, behoorden de niet-orthodoxen de kerk te verlaten.

En zelfs onder vrijzinnigen zijn er, die van een handhaven van de formules der belijdenisvragen heil verwachten. Die tegen die formuleering bezwaar heeft, zoo heet het, is niet alleen niet meer orthodox, maar kan ook nauwlijks gerekend worden evangelisch te zijn. Deze richting toch stelt Jezus Christus op den voorgrond, en gaat van Hem en Zijn evangelie uit. Modernen, voor wie b.v. de historiciteit van Jezus zelfs twijfelachtig is, moesten, zoo meent men, toch eigenlijk de kerk verlaten!

Sluiten