Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zoo gaat 't voort. Een „minimum" belijdenis wil men toch gehandhaafd zien, al laat men gaarne vrijheid aan verschillende opvattingen in ondergeschikte dingen. In de hoofdzaken, zoo meent men, moeten allen, die tot de kerk toetreden, toch eigenlijk eenstemmig denken; en hoe anders kan dit worden bereikt dan door de beaming dier hoofdzaken, duidelijk geformuleerd, van alle nieuwe leden te eischen?

Slechts een paar stemmen verhieven zich in den strijd der opvattingen, die voor volle vrijheid, voor geheele afschaffing der vragen en van eiken dogmatischen kluister getuigden. Volgens hen is de kerk er alleen om het godsdienstige leven te bevorderen, en niet om dat leven in één bepaalden vorm te kluisteren met buitensluiting van alle andere vormen. Van moderne zijde door de hoogleeraren Meijboom en Oort, van evangelische zijde door de Kerkelijke Courant, van orthodoxe zijde door Thomson, werd gepleit voor een terzijdestelling van alle formules, een volkomen vrij laten van het godsdienstige leven en van de wijze, waarop het zich wil uiten, opdat het zich onbelemmerd ontwikkele en openbare in die vormen, die het zich zeiven schept.

Het verschil in inzicht op 't punt der belijdenisvragen laat zich niet afmeten naar het verschil der richtingen. Noch onder modernen, noch onder evangelischen, noch ook onder orthodoxen denkt men er eenstemmig over; en de zes sprekers, door de Synod. Commissie aangezocht om de zaak te bespreken, mogen niet zonder meer geacht worden de tolken te zijn van de richtingen, die zij schijnen te vertegenwoordigen. Indien nog aan de richtingen de gelegenheid gegeven ware om een vertegenwoordiger aan te wijzen, dan kon men ook de richtingen in hoofdzaak verantwoordelijk achten voor wat door hunne vertegenwoordigers in het midden gebracht zal worden; doch nu de heeren der Synodale Commissie eenvoudig zelf hebben gekozen, die zij meenen de richtingen te vertegenwoordigen, behoeft geen enkele richting die mannen als haar vertegenwoordigend te accepteeren. Wat speciaal de evangelische

Sluiten