Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting betreft, ongetwijfeld zal door de Buck veel gezegd worden, waarmee alle evangelischen van harte zullen instemmen; hij is zeker niet een der minsten onder ons. Maar of zijne (mij onbekende) opvatting der belijdeniskwestie ook die der evangelischen in het algemeen zal blijken te zijn, waag ik te betwijfelen. - Want reeds nu is het duidelijk, dat er verschil in dat opzicht bestaat tusschen de evangelischen onderling. Men denke aan 't verschil tusschen „het Evangelisch Zondagsblad" en de „Kerkelijke Courant, niet-officieel gedeelte."

Ook onder ethisch-orthodoxen is er geen eenheid. Men denke aan het verschil tusschen Vermeer, Thomson, en de „Nederlandsche Kerkbode", wiens redacteur nog een poos geleden de gedachte welkom vond, dat de modernen door eene formule zouden uit te drijven zijn. In de ééne plaats (Dordrecht) steunen zij de vrijzinnigen tegen de confessioneelen, in de andere (Groningen) doen zij juist andersom.

En ook de modernen zijn verdeeld. Er zijn er, die tegen de vragen geen bezwaar hebben; er zijn er, die vooral het „geest en hoofdzaak" willen behouden; er zijn er, die alle dogmatische formuleering willen zien afgeschaft. Het is een groote spraakverwarring, waarin het moeilijk zijn zal eenige orde en overeenstemming te brengen.

Sluiten