Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Confessioneel beginsel, heeft in de oude kerk steeds grooter invloed uitgeoefend. Het drong tot het maken van formules, waarin de hoofdzaken van de „geloofswaarheden" samengevat waren. Zulk eene formule is waarschijnlijk de bekende doopsformule uit Math. 28:19. Ieder weet, dat de uitdrukking *'rj 0'joy.a niet vertaald mag worden door „in den naam", maar waarschijnlijk beteekent: „tot het belijden van den naam." Dat Jezus zelf deze formule zou hebben ingesteld , is zeer te betwijfelen. De volkomen gelijkstelling er in van „den Zoon" en „den Geest" met „den Vader" pleit er tegen. Waarschijnlijker is het, dat zij de eerste vorm is van de belijdenisformule, die later uitgegroeid is tot het Apostolicum. Was de eerste vorm der belijdenis de verklaring: „Ik geloof, dat Jezus is de Christus", en de tweede: „Ik geloof, dat Jezus Christus Gods Zoon is", later werd dit vervangen door: „Ik geloof in Jezus Christus Gods Zoon", of kortweg „Ik geloof in den Zoon", waarbij daarna het geloof in den Vader en in den Geest gevoegd werd. Daarna werden de drie deelen der confessie aangevuld; het geloof in den Vader werd: geloof in God den Vader, den almachtige, Schepper des hemels en der aarde; het geloof in den Zoon werd: geloof in Jezus Christus Gods eeniggeboren Zoon, waarbij dan verder, ter duidelijke afwering van de verschillende kettersche gevoelens over Hem, alle bijzonderheden over zijne ontvangenis, geboorte, lijden, sterven, opstanding en verheerlijking gevoegd werden; en bij het geloof in den Geest, of den heiligen Geest, werden verder allerlei geloofsobjecten gevoegd — waartusschen de vergeving der zonden een wonderlijk effect maakt —; en zoo ontstond het zoogenaamd Apostolicum.

Ik zal niet stilstaan bij de dogmatische twisten der 2de en 3de eeuw, die de kerk verscheurden, en hoe langer hoe meer het Confessionalisme ten troon verhieven. Het afsnijden der ketters, de beslissingen der conciliën in zake de leer, het vaststellen van geloofsformuleeringen, die ieder „schuldig was te

r

Sluiten