Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieruit mag echter niet de gevolgtrekking gemaakt worden, dat ieder, die niet over Jezus denkbeelden heeft, zooals de leer der kerk die heeft vastgesteld, ook geen deel kan hebben aan dat ethische leven, aan de ervaring van de gemeenschap met, het leven in God. Het is een onloochenbaar feit, dat zelfs bij personen, die de historiciteit van Jezus betwijfelen, zooals b.v. Prof. Meyboom en wijlen Prof. Loman, toch blijkbaar het innige leven met God niet ontbreekt. Zij hebben het woord des Evangelies, dat spreekt van vergevende, louterende, heiligende liefde van den hemelschen Vader, aangenomen en in zich laten werken, ook al waren zij onzeker aangaande zijn herkomst. En „Gods Geest getuigt ook met hun geest, dat zij kinderen Gods zijn." En de verheerlijkte Heiland erkent hen zeker voor Zijne volgelingen, al mogen de gedachten over Hem niet de juiste zijn, omdat zij Hem in hun inwendig leven nader staan dan zij, die zweren bij het dogma van Christus' godheid, maar geheel vreemd zijn aan Zijn Geest en Zijn leven.

Het ethisch beginsel legt dus den nadruk op het leven en de levensopenbaring, de daden en gezindheden; het vat het Christendom niet op als een leer of als een kerkvorm, maar als een levenskracht, die levensvernieuwing, heiligmaking tot stand brengt, en den waren aanleg des menschen tot openbaring brengt, omdat zij den mensch met God vereenigt, in hem het bewustzijn wekt van zijn kind-van-God-zijn, en hem een leven van liefde, reinheid, waarheid, ootmoed, hemelschgezindheid leert leiden. Het leert de kerk en hare inrichting beschouwen als een uiterlijken band voor de vereeniging van allen, in wie iets leeft van dat ethische leven, iets gloort van dat inwendige licht, en als een middel om dat leven te wekken, waar het nog niet, te versterken, waar het aanvankelijk zich openbaart. Het hecht aan dogma's alleen in zooverre waarde, als zij pogingen zijn om het innerlijke leven in begrippen uit te drukken, hulpmiddelen om voor het denken dat leven en de ervaring van God eenigszins bevattelijk te maken; maar het leert ze overigens beschou-

Sluiten