Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Confessionalist moet streven naar een zuivere leer, die de „geopenbaarde waarheid" zoo nauwkeurig mogelijk weergeeft in systhematischen vorm; de Ethische moet streven naar een zuiver leven , dat het beeld van Jezus Christus en daarin het beeld van het ideaal-menschelijke, dat één is met het beeld Gods, uitdrukt. De Confessionalist moet niets verderfelijker achten voor de kerk dan „ketterij"; moet het uitdrijven der „ketters" een Godewaardig goed werk achten, ook al kan hij de vroomheid en deugd dier ketters niet loochenen ; de Ethische moet vooral gevaar voor de kerk zien in het ontbreken van het hoogere leven, in het naam-, vorm-, en schijn-christendom, en vooral op een daadwerkelijke vroomheid aandringen. De Confessionalist moet iemand, die „rechtzinnig", d. i. naar de eenmaal vastgestelde leer gelooft, voor een Christen houden, al gaat hij zich aan grove zonden te buiten; de Ethische erkent den geest van Christus ook daar, waar een dogmatisch geloof aangaande Christus ontbreekt, maar waar het leven de duidelijke openbaring is van inwendige vernieuwing en heiliging.

Wanneer de Ethisch-orthodoxen hun vasthouden aan het begrip „orthodoxie", „ware leer" willen rijmen met hun ethisch beginsel, dan redeneeren zij gewoonlijk ongeveer aldus: Het ware leven, dat zedelijk van aard is, is vrucht van het geloof in Christus. Het heeft zijn kenmerk in de wedergeboorte, die een gevolg is van de van Christus uitgaande levenskracht. De ervaring van die kracht bewijst ons de realiteit van de opstanding van Christus, en daarmee van zijn Godheid. Op grond van de ervaring in mijn hart en leven weet ik a priori zeker, dat de dogma's der kerk, die de belichaming zijn van het geloof der gemeente, waar zijn, en daarom acht ik een loslaten en verwerpen van die dogma's verderfelijk.

Men vergeet daarbij echter 1°. dat gemoedservaring nooit bewijs kan geven voor historische feiten uit het verledene; 2°. dat de levensvernieuwing wel kan zijn bewerkt door den verheerlijkten Heer, krachtens Zijn opstanding, en dat men dit

3

Sluiten