Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den geest van het ontvangen onderwijs, maar op de formuleering van hunne eigene persoonlijke geloofsovertuiging. De predikant, die hen tot de belijdenis heeft geleid door zijn onderwijs, behoort zulk een formuleering te kiezen voor de hun op de lippen gelegde belijdenis, dat deze als 'tware de samenvatting is van wat hij in zijn onderwijs hun heeft zoeken bij te brengen.

Bij het laatste gedeelte van dat onderwijs, dat speciaal voor de belijdenis moet voorbereiden, moet hij die formuleeringen bespreken en toelichten; en mochten er onder de aanstaande lidmaten zijn, die tegen enkele uitdrukkingen bezwaar hebben, dan behoort hij daarmee rekening te houden, opdat de belijdenis zooveel mogelijk persoonlijk en vrijwillig zij. Het ligt voor de hand, dat de nieuwe lidmaten in de hoofdzaak die overtuiging zullen toegedaan zijn, die ook de hun onderwijzende predikant is toegedaan. In gemeenten, waar de ontwikkeling der leerlingen zulks mogelijk maakt, zouden ook door hen aan het einde van het katechetisch onderwijs voor de aanneming opstellen ingeleverd kunnen worden, waarin zij hunne overtuiging onder woorden brengen konden ; en de samenvatting daarvan in enkele hoofdgedachten kon dan hun bij de aanneming ter beantwoording met een jawoord worden voorgehouden. Doch welken vorm men ook hierbij kieze, de belijdenis behoude haar persoonlijk karakter, de lidmaten moeten gevoelen, dat zij vrijwillig hunne overtuiging belijden, en eene ernstige belofte afleggen. En als zij na deze belijdenis tot lidmaten aangenomen zijn, dan zij de plechtigheid in de kerk niet eene noodelooze herhaling dier belijdenis, maar, wat het heet, eene bevestiging in het openbaar als reeds aangenomen nieuwe lidmaten der gemeente.

„Maar", zoo zegt men, „loopt door het geheel weglaten der belijdenisvragen in de reglementen de kerk geen gevaar haar godsdienstig, haar christelijk, haar protestantsch karakter te verliezen ? Heeft de kerk geen recht althans een minimum van belijdenis te eischen van allen, die zich bij haar voegen ? Moet

Sluiten