Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ziet toe", dat is de werkzaamheid waartoe de Heere ons in deze bange dagen oproept.

Ziet toe! „God laat zich niet bespotten".

Ziet toe! „Die Mij eeren zal Ik eeren, maar die Mij versmaden zullen licht geacht worden".

Ziet toe! „lot de wet en tot het getuigenis, zoo zij niet spreken naar dit Woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.

Ziet toe! „God, die op 't recht Zijn troon wil stichten,

God is rechtvaardig in Zijn richten,

En toont Zijn gramschap dag aan dag;

Bestrijdt de mensch Zijn hoog gezag,

Blijft hij zich tegen Hem verzetten,

God zal Zijn glinstrend wraakzwaard wetten;

Hij kromt en spant alreê Zijn boog,

En dreigt met pijlen van omhoog".

Onze eeuw heeft wind gezaaid, zij zal storm oogsten. Groot zijn de zegeningen, waarmede de Heere ons menschengeslacht in deze twintigste eeuw gezegend heeft. En ziet, nu de menschheid zulk een hoogte van kennen en kunnen heeft bereikt, nu roept zij in dwaze zelfverblinding uit, wat eenmaal de lastertaal was van den goddeloozen wijsgeer Nietzsche: „God is dood, leve de mensch"!

Wetenschap én kunst, cultuur en techniek, dat zijn de goden, die voor het aangezicht van de kinderen dezer eeuw henen wandelen.

Aan den levenden God hebben zij den rug toegekeerd. Gods Woord wordt verworpen, Gods Zoon wordt gesmaad, Gods Naam wordt gelasterd, Gods eere wordt geroofd. De atmosfeer, waarin wij dagelijks moeten leven, is bezwangerd met ongeloofstheorieën en Revolutiedenkbeelden. Het geboortecijfer daalt, het getal der zelfmoorden neemt toe, het rechtsbesef stompt af, het zedelijk leven zinkt in. Het recht wordt gekrenkt, de misdaad wordt verheerlijkt, de macht wordt bewierookt, Mammon wordt aangebeden.

Hooge bergen van cultuur, en vlak daarnaast diepe afgronden van verwildering.

En ziet, nu neemt de Heere de roede in de hand, om vorsten en volken te tuchtigen. Hij heeft door dezen oorlog iets tot ons werelddeel, iets. tot ons volk, iets tot ons allen persoonlijk te zeggen. Niet alleen tot hen die geen oog meer in den Bijbel slaan, maar ook tot ons die nog leven bij Zijn Woord. Ook onder ons begint het goud te verdonkeren. In naam van de christelijke vrijheid doet de wereldgelijkvórmigheid haar intrede onder de belijders des Heeren. Wat een lauwheid en traagheid in het wandelen naar 's Heeren ordinantiën, in het zoeken van Zijn eere!

En ziet, nu neemt de Heere de roede in de hand. Ziet toe!

Sluiten