Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heere, is mijn gansche lot voor tijd en eeuwigheid welbewaard.

Een zelfde geloofsbetuiging lezen wij van hem in Psalm 57: 2, waar hij bidt: „Wees mij genadig o God! wees mij genadig; want mijne ziel betrouwt op U, en ik neem mijne toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbijgegaan zijn . Toen David dat bad, werd hij door Saul vervolgd, en was hij in groote benauwdheid. Maar toen is hij door den Heere genadiglijk gered geworden. En zeker is hij in dezen nieuwen nood daaraan gedachtig geweest, en is zijne bede in dezen Psalm met vertrouwen in den Heiligen Geest: Ook nu zult Gij, o God! mij verlossen naar Uwe genade en trouw.

Geliefden ! Davids toevlucht is de toevlucht van al Gods volk. Zij hebben dezelfde nooden, al is de wijze ook verschillend, en zijn de omstandigheden van anderen aard. Maar welke nooden zij hebben, en of deze nog zoo bang en zwaar zijn, lichaamsof zielsnood, — de Heere alléén is hunne waarachtige, veilige toevlucht. Onder de vleugelen van Gods barmhartigheid zijn wij weigeborgen. Daar vinden wij alle heil. Dat ondervond weleer Ruth, de Moabietische. Nietwaar, gij kent hare geschiedenis; gij kent hare keus, toen zij tot hare godvreezende schoonmoeder zeide: „Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God"? Toen zij genade vond in de oogen van haren losser Boaz, sprak deze tot haar „De Heere vergelde u uwe daad! en uw loon zij volkomen van den Heere, den God Israël s, onder Wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen" (Ruth. 2: 12). Ziet, daarin hebben wij een voorbeeld van hetgeen ieder zal ervaren, die evenals Ruth de goede keus gedaan heeft, die Gods Koninkrijk en Zijne gerechtigheid boven het genot der wereld en des vleesches gekozen heeft. Wanneer hij tot den Heere de toevlucht neemt, zal hij genade vinden in Diens oogen, en een volkomen heil ontvangen. Het is het groote goed, dat God heeft weggelegd voor allen, die Hem vreezen. Het is de volkomene zaligheid door en in Christus Jezus, vergeving van zonden, gerechtigheid en eeuwig leven in Hem. O, schuilen mag de door het geweten aangeklaagde, door satan beschuldigde, door de Wet veroordeelde mensch in het bloed

Sluiten