Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geliefden, wilt gij deel hebben aan deze erfenis? Zij is er voor ieder die den Naam des Heeren vreest, wiens levensvraag is: Hoe ben ik en wandel ik rechtvaardig voor God? Zij is er voor allen, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; voor u, die geen rust en vrede hebt, of gij moet met God verzoend, vergiffenis uwer zonden hebben; voor u, die niet leven kunt buiten den Heere en Zijn Woord.

Zij ons aller bede in waarheid: „Heere, leer mij Uwen weg, ik zal in Uwe waarheid wandelen; vereenig mijn hart tot de vreeze Uws Naams!". Amen.

Psalm 86 :4, 6.

'k Ben gewoon in bange dagen,

Mijn benauwdheid U te klagen;

Gij toch, Die d' ellenden ziet,

Hoort mij en verstoot mij niet.

Heer! wat goön de heid'nen roemen,

Niemand is bij U te noemen;

Daden, als Uw groote daSn,

Treft men nergens elders aan.

Leer mij naar Uw wil te hand'len,

'kZal dan in Uw waarheid wand'len.

Neig mijn hart, en voeg het saam Tot de vrees van Uwen Naam.

Heer, mijn God, ik zal U loven,

Heffen 'tgansche hart naar boven;

'k Zal Uw Naam en majesteit Eeren tot in eeuwigheid.

Sluiten