Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levend Fundament, deze levende Petra maakt u tot levende steenen voor Mijn heilig aangezicht. Blijft ge op uzelf staan, om het zelf met Mij in orde te brengen, weet het dan: verdoemd zijt ge in Mijne oogen. Deze Rotssteen slechts, Christus Jezus, zal u voor Mij doen bestaan, u, zondaar, en heel de gemeente.

En niet slechts voor God zal deze Steen, deze Petra, ons doen bestaan, neen, ook tegenover de vijanden.

Satan en heel zijn rijk zijn er op uit zondaren te doen verloren gaan, en Gods Kerk te vernielen, te overweldigen. De Heere God weet het, veel beter dan wij het beseffen zelfs ook na ontdekking aan eigen ellende en onmacht, dat wij het van den duivel niet kunnen winnen, dat wij, met al onze verbonden, met al onze listen en plannen, Gods Kerk niet kunnen behouden en beschermen tegen den vijand. Daar legt God de Vader ons dezen levenden Steen Christus voor de voeten en Hij roept het ons toe, Hij roept het de gemeente toe: Werpt u met al uw onmacht, met al uwe zonde en ellende op dezen Rotssteen, dan kan Satan u niet grijpen, dan zijt gij aangenaam in Mijne oogen, als Mijn oogappel zal Ik u bewaren door Hem, die alle macht heeft in hemel en op aarde, die Satan en wereld overwonnen heeft. Is Mijne gemeente op deze Petra gebouwd, „de poorten der hel zullen haar niet overweldigen." Daarom, werpt ,u op dezen steen, Christus. Hier is de rust. Hier alleen behoudenis.

Ja, zoo hooren wij den Heere wel spreken. Maar zullen wij het wagen? Zullen wij het wagen „gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig" weg te werpen, en zonder eenig goed ding, naakt en onrein, ons op dien Steen te werpen ? Zullen wij onze tot stand gebrachte verbonden en beraamde listen tot behoud der Kerk prijs

Sluiten