Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O Geliefden, hoort toch des Heeren Woord. Het is Hem om uw leven te doen, en niet om uwen dood. Maar twee wégen zijn er slechts. Wie in den Heere Jezus niet gelooft, zich niet aan Hem overgeeft, zich niet met al zijn zonde op Hem werpt, die stoot en ergert zich aan Hem. „Deze is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël." Een derde is er niet. Tegenover Christus kunnen wij niet onzijdig blijven. Daar is Hij de persoon niet naar. Tegenover een mensch kunnen wij ons missqhien onzijdig houden ; tegenover verschillende oorlogvoerende vorsten kunnen wij misschien onzijdig blijven, niet voor, niet tegen. Maar tegenover Christus kan dat niet, omdat God Hem in de wereld brengt, en voor den mensch stelt, juist om het bij dien mensch tot eene beslissing te brengen. Christus komt tot u en tot mij, om het bij u en bij mij tot beslissing te brengen. „Wie niet voor Mij is, die is tegen Mij." Juist omdat Christus komt met de pretentie, de éénige Zaligmaker, de éénige Gerechtigheid, de éénige Hoogepriester te zijn, daarom kunnen wij niet onzijdig tegenover Hem blijven.

Wie in Hem niet gelooft, stoot, ergert zich aan Hem. En wie den Heiland niet als zijn Heiland wil aannemen, die zal Hem als zijn Rechter vinden!

O, als Petrus zoo ernstig tot ons spreekt, doet hij het niet uit de hoogte. Hij heeft zich ook geërgerd, eenmaal en andermaal en ten derden male. Hij heeft zich geërgerd aan Christus' kruis, en daarom heeft de Heere Jezus hem moeten verootmoedigen, zeggende: „Ga weg achter mij Satanas, gij bedenkt niet de dingen die Gods zijn, maar die des menschen zijn." En de Heere Jezus heeft het zóóver laten komen, dat hij in zijn ergernis over den kruisweg zich vervloekte en Jezus verloochende.

Maar nu weet hij het dan ook bij eigen bittere ervaring

Sluiten