Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het merkteeken van het Beest."

Er is eene antithese in het leven der menschheid. De eene mensch neemt stelling tegenover den anderen. Dat is de openbaring der antithese van de duisternis tegen het Licht, van den dood tegen het Leven, van het zaad der slang tegen het Zaad der vrouw, van Satan tegen Christus. De antithese zal blijven en, naar de leer der Heilige Schrift, in het laatste der dagen steeds duidelijker openbaar worden. Satan zal de worsteling volhouden tot »het bittere einde« toe. Alle middelen zal hij in het werk stellen om de menschheid te verleiden. Daartoe zal hij zelfs het werk van Christus en den Heiligen Geest trachten na te bootsen. En onder Gods toelating -zal hij het ver brengen.

Toch komt zijn einde ! Als hij alle krachten van dit aardsche leven zoo hoog als mogelijk is zal opgezweept hebben; als hij alle gaven en schatten zal gebruikt hebben; als hij geen middel onbeproefd gelaten zal hebben om de Kerk des Heeren te verwoesten, dan zal Christus hem werpen in den poel des vuurs, die met suifer brandt. Zijn einde is ook het einde van al z ne onderdanen, van al de leden der ongeloovige gemeenschap. Zij, die het merkteeken dier gemeenschap dragen, worden dan met Satan eeuwig gepijnigd.

De triumf van den Christus zal dan voor aller oog schitterend openbaar worden. Heerlijk zal die openbaring djn voor Zijne volgelingen, die de groote verdrukking door moesten ! Eeuwig zullen zij met Hem heerschen ! Eeuwig zullen zij deelen in de volle heerlijkheid ! Meer dan overwinnaars worden zij bevonden !

Op al deze dingen willen wij u in deze ure nader wijzen, als wij tot u spreken over : »Het merkteeken van

1) Het onderwerp is ontleend aan Openb. van Joh. 13 : 16.

Sluiten