Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verplicht ? »Overmits in alle verbonden twee deelen begrepen zijn, zoo worden wij ook weder van Gcd dooiden Doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk, dat wij dezen eenigen God, Vader , Zoon en Heiligen Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganscher harte, van ganscher ziele, van ganschen gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten , onze oude natuur dooden, en in een nieuw godzalig leven wandelen. «1)

Prachtig hebben onze vaderen dit alles gezegd. Het uiterlijk teeken te dragen, is niet genoeg. We moeten wedergeboren z n. En die wedergeboorte openbaart zich in een liefhebben van God met het gansche hart; in een verlaten van de wereld en in een dooding der oude natuur. Die gewasschen zijn door Jezus' bloed en door den Geest van Christus geleid worden, openbaren dit in een nieuwe gehoorzaamheid. Zij zijn levende lidmaten van Christus' Kerk. Hun is de doop een zegel en ongetwijfelde getuigenis, dat zij een eeuwig verbond der genade met God hebben.

Geen wonder, dat de Satan — de aap van God, gelijk Luther hem noemde — ook dit teeken heeft nagebootst. Van het beest, dat uit de aarde opkomt, lezen we : en het maakt dat het aan allen, kleinen en grooten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteeken geve aan hunne rechterhand of aan hunne voorhoofden.2) Gelijk de christenen geteekend zijn door den Doop, waar merkt dit beest de volgelingen van den antichrist door zijn merkteeken. Dit teeken kunnen we noemen de caricatuur van den heiligen Doop. Waarin dit teeken bestaat, wordt niet gezegd, 't Is een zeker stempel, waardoor ze gewaarmerkt zijn als aanbidders van het beest uit de zee. Zij ontvangen het teeken der ongeloovige gemeenschap aan het voorhoofd en aan de rechterhand. Hun denken n<et alleen, maar ook hun doen wordt beïnvloed door den geest van Satan. Heel hun g e e s t e 1 ij k leven wordt geïnspireerd door den geest van den antichrist. Al hunne daden kenmerken hen als leden der ongeloovige gemeenschap. Zij weten dit teeken te dragen en kunnen het tevens zien.

1) Doopsformulier.

2) Openb. 13 : 16.

Sluiten