Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niemand wordt tot de ongeloovige gemeenschap toegelaten zonder dit teeken. Wie dit teeken mist, woidt geboycot. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tusschen rijken en armen, vrijen en dienstknechten. 1) Wie het teeken mist kan zelfs niet kooien of verkoopen2), d.w.z. hij kan geen zaken doen; mei duldt hem niet in het maatschappelijk verkeer, de banden der gemeenschap breekt men met hem af, hij wordt een pariah (uitgestootene) onder zijn medeburgers, door allen en bij alles uitgebannen en verstooten. Dies wordt hem alzoo het leven onmogelijk gemaakt, dat hij sterven moet. Zoo doet men beide : èn rechtstreeks3) èn zijdelings dooden, wie het beest en zijn beeld niet aanbidden». De bedoeling van deze woorden wordt ons duidelijk, wanneer wij op het werken van trusts, unions, bonden en vakvereenigingen4) onze opmerkzaamheid richten, wier streven meermalen blijkt te zijn om de respectieve (in aanmerking komende) niet aangeslotenen tot aansluiting te dwingen, ook door zoo volledig mogelijke lock out (uitsluiting).5) Dit streven zal zich uitbreiden, 't Blijkt in onzen socialen tijd duidelijk genoeg. En wanneer nu de onderscheidene trusts, unions, enz. zich verbinden, dan is het duidelijk voor ieder dat het een gemeenschap is over de geheele aarde, een ongeloovige gemeenschap, waarin, gelijk als bij de Kerk van Christus, armen en rijken, dienstbaren en vrijen vertegenwoordigd zijn, allen dragend hetzelfde teeken, allen bezield door éénen geest.

Door welken geest deze gemeenschap geïnspireerd worde is ons reeds duidelijk geworden. De namen van Godslastering op de koninklijke hoeden prediken dit klaar, 't Is de geest die zich stelt tegenover den Geest van God. Hieraan kent gij den Geest van God : alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vleesch gekomen is, die is uit God; en alle geesit, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vleesch gekomen is, die is uit God niet, maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu aireede in de wereld. Geloofd

1) Openb. 13 : 16.

2) Openb. 13 : 17.

3) Openb. 13 : 15.

4) De lezer houde in 't oog dat we bedoelen de antichristelijke vereenigingen enz.

5) Greidanus, »De Openb. des Heeren aan Johannes«.

Ê

Sluiten